Gépvizsgálatok

Veszélyes és nem veszélyes gépek vizsgálata


Vállaljuk veszélyes és nem veszélyes gépek, munkaeszközök üzembehelyezésének, használatbavételének és időszakos vizsgálatainak elvégzését, gépek nyilvántartásának elkészítését és a vizsgálatok nyomon követését.


Veszélyes gépek

Jogszabályi háttér: Munkavédelmi Törvény (Mvt.) 

Munkavédelmi üzembehelyezés (Mvt. 21§)

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli.  

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

 Az üzembehelyezés munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat

Az Mvt. 23§-a értelmében a veszélyesmunkaeszközt technológiát biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat gyakorisága maximum 5 év. 

Kivétel: Mvt. 23§ (2) 

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell,  ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, vagy rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.

A veszélyes gépek listáját, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. és 1/b. számú melléklete, valamint az 1993. évi XCIII Törvény 87. § 11. pontja tartalmazza. 

Nem veszélyes gépek

Jogszabályi háttér: 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet 

Ellenőrző Felülvizsgálat

 17-18.§ 

Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében ... a használatba vétel előtt és minden egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő mozgatás után a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről.

Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját írásban kell meghatározni. A vizsgálat megállapításait és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 Időszakos ellenőrző felülvizsgálat

Gondoskodni kell az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről annak érdekében, hogy a biztonsági és egészségügyi előírások betartásra kerüljenek, az esetleges károsodások időben észlelhetőek, a megelőző intézkedések bevezethetőek legyenek.

 A nem veszélyes gépek ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálatát a munkáltató által megbízott személy végzi.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálati időt a munkáltató írásban határozza meg, de az nem lehet hosszabb, mint 5 év.